หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบการขาย

1. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของการขาย (Selling) ได้ดีที่สุด
ก. การนำผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องไปถึงลูกค้าเพื่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า
ข. การวางแผน การบังคับบัญชาและการควบคุมงานการขายโดยใช้ตัวบุคคล
ค. การชักชวนหรือจูงใจให้คนต้องการสิ่งที่นักขายมีอยู่ซึ่งอาจเป็นสินค้า บริการ หรือความคิดก็ได้
ง. กระบวนการวางแผนและการบริหารแนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งราคา
2. แนวความคิดทางการขาย มุ่งความสำคัญที่สิ่งใด
ก. สถานที่ในการจัดจำหน่าย ข. ผลิตภัณฑ์และการขาย
ค. การวางแผนและการควบคุม ง. การกำหนดราคาสินค้าและบริการ
3. แนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม่ เริ่มต้นจากข้อใด
ก. ราคาสินค้า ข.สถานที่จัดจำหน่าย ค. ผลิตภัณฑ์ ง. ลูกค้า
4. ข้อใดคือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดการตลาด
ก. มีสินค้าหรือตรายี่ห้อ ข. มีสินค้าและราคา
ค. มีโฆษณาและผลิตภัณฑ์ ง. มีบริการหลังการขาย
5. เพราะเหตุใดจึงเกิดการแข่งขันกันทางธุรกิจ
ก.เพราะต้องการมีลูกค้าและขายสินค้าให้มากที่สุด ข.เพราะต้องการทำลายคู่แข่งขัน
ค.เพราะต้องการผลิตสินค้าชนิดใหม่ ง.เพราะต้องการผูกขาดทางการค้า
6. วิธีการใดที่จะดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้ามากขึ้น
ก.แจกของแถมที่มีราคาสูง ข.ผลิตสินค้าแปลกใหม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ค.หาวิธีการแข่งขันกับคู่แข่งที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ง.ตั้งราคาสินค้าให้แพงเพื่อเพิ่มคุณค่าของสินค้า
7. บทบาทของงานขายมีลักษณะอย่างไร
ก. ให้บริการ ข.ชักจูงใจ ค.ติดต่อสื่อสาร ง.ถูกทุกข้อ
8. ห้างแม็คโคร ถือเป็นกิจกรรมประเภทใด
ก. ค้าปลีก ข. ค้ารวม ค. ค้าส่ง ง. ค้าย่อย
9. ข้อใดคือคนกลางในระบบการขาย
ก. พ่อค้าส่ง ข. พ่อค้าคนกลาง ค.ร้านค้าปลีก ง.ถูกทุกข้อ
10. สินค้าประเภทใดที่ไม่ต้องบริการหลังการขาย
ก. วิทยุ ข.กุญแจ ค.เครื่องถ่ายเอกสาร ง.กล้องถ่ายรูป
11. ข้อใดคืองานส่งเสริมการขาย
ก. ส่งฉลากชิงโชค ข.แจกของแถม ค.ลดราคาสินค้า ง.ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดคือสิ่งที่ช่วยให้พนักงานขายทำงานน้อยลง
ก. การขายส่ง ข. ใช้ตัวแทนคนกลาง
ค. การโฆษณา ง. ใช้การติดต่อทางโทรศัพท์
13. ข้อใดหมายถึงช่องทางการจัดจำหน่าย
ก. วิธีการที่จะขายสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วและดีที่สุด ข. ระบบการเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่สุด
ค. ระบบที่ทำให้รูปแบบผลิตภัณฑ์เกิดประโยชน์สูงสุด ง. วิธีการที่จะผลิตสินค้าได้รวดเร็วและดีที่สุด
14. สินค้าประเภทใดที่ผู้ผลิตจำเป็นต้องใช้วิธีการจัดจำหน่ายทางอ้อม
ก. น้ำปลา ข.เครื่องดื่ม ค.ผลไม้ ง.กระดาษ
15. การจะกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายจะต้องอาศัยปัจจัยในข้อใดเป็นสำคัญ
ก.ความคิดเห็นของเจ้าของกิจการ ข.การสำรวจตลาดของพนักงานขาย
ค.นโยบายการดำเนินงานของฝ่ายการตลาด ง.ลักษณะของสินค้าและบริการ
16. ข้อใดคือปัญหาที่เกิดจากการมีพ่อค้าคนกลาง
ก. จำหน่ายสินค้าราคาสูง ข. เลือกจำหน่ายสินค้าที่มีกำไรสูง
ค. ไม่ให้ความรู้แก่ลูกค้า ง. ถูกทุกข้อ
17. ข้อใดคือความหมายของการโฆษณา
ก.คือวิธีการจูงใจบุคคลให้เกิดความต้องการสิ่งนั้น ๆ ข.คือการกำหนดรูปแบบการขายสินค้าของกิจการ
ค.คือการแสวงหาแนวทางที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ง.คือเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการซื้อขายสินค้า
18. อะไรคือสาเหตุของการใช้โฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย
ก.เพราะต้องการผูกขาดตลาด ข.เพราะต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริมการขาย
ค.เพราะการแข่งขันการขายสินค้าของธุรกิจต่าง ๆ ง.เพราะไม่ต้องการให้มีพนักงานขาย
19. การโฆษณากับสื่อประเภทใดที่ใช้เงินทุนสูง
ก. โทรทัศน์ ข. ภาพยนตร์ ค.วิทยุ ง. หนังสือพิมพ์
20. ข้อใดคือการโฆษณาประเภทสื่อบุคคล
ก. แดงยืนแจกเอกสารแนะนำสินค้าของบริษัทที่ป้ายรถเมล์
ข. สมพรบอกเพื่อนๆ ว่าร้านอาหารหายหิว ทำอาหารอร่อยและจัดร้านสวยมาก
ค. อุบลจ้างนายเขียวอ่านสปอตโฆษณาสินค้าเพื่อรายการวิทยุ
ง. สดใสเจรจาให้นายเอออกแบบโฆษณาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาด
21. กิจกรรมใดที่ไม่มีการโฆษณา
ก. การเมือง ข.วัฒนธรรม ค.ธุรกิจ ง. ทุกกิจกรรมมีการโฆษณา
22. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ผลิตภัณฑ์” ได้ดีที่สุด
ก. มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
ข. สิ่งที่เสนอแก่ตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
ค. ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ง. คุณสมบัติของสินค้าและบริการ
23. สินค้าที่ต้องเปรียบเทียบราคา แบบ คุณภาพ ก่อนการตัดสินใจซื้อ
ก. ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ (Convenience Product)
ข. ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ (Shopping Product)
ค. ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ (Specialty Product)
ง. ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อ (Unsought Product)
24. แหล่งข้อมูลในข้อใดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด
ก. ตัวผลิตภัณฑ์ ข.คู่มือขาย ค.ฝ่ายออกแบบ ง.สื่อมวลชน
25. การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ต่อพนักงานขายอย่างไร
ก. ประสบความสำเร็จในการขาย ข. ผู้บังคับบัญชาสนับสนุน
ค. สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ง. ถูกทุกข้อ
26. ปัจจัยสี่เป็นความต้องการในระดับใดของมนุษย์ตามทฤษฎีมาสโลว์
ก. ความต้องการด้านร่างกาย ข. ความต้องการทางด้านสังคม
ค. ความต้องการทางด้านการยกย่อง ง. ความต้องการทางด้านจิตใจ
27. ปัจจัยในข้อใดเป็นปัจจัยที่เล็กที่สุด แต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
ก. กลุ่มอ้างอิง ข.ครอบครัว ค.วัฒนธรรม ง. ชั้นทางสังคม
28. การจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าให้มากที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร
ก. พูดให้ลูกค้าคล้อยตามมากที่สุด ข. พูดให้น้อยและเป็นฝ่ายฟังลูกค้า
ค. เข้าใจความต้องการของลูกค้า ง. แสดงความเป็นเพื่อนกับลูกค้า
29. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า
ก. ราคา ข.ประโยชน์ ค.สะดวก ง. ความแปลกใหม่
30. สินค้าประเภทใดที่เพิ่มความสามารถให้กับการดำเนินชีวิต
ก. รองเท้า ข.เครื่องซักผ้า ค.แว่นตา ง. ยาสีฟัน
31. ใครเป็นผู้ต้องรับผิดชอบต่อชื่อเสียงของกิจการ
ก. เจ้าของกิจการ ข.ผู้บริหารทุกระดับ ค.พนักงานขาย ง. ทุกคนที่เป็นสมาชิกของกิจการ
32. เรื่องใดที่พนักงานขายควรรู้เกี่ยวกับกิจการ
ก. ประวัติ ข.ประเภทกิจการ ค. ลักษณะการบริหาร ง.ทุกอย่างที่เกี่ยวกับกิจการ
33. กิจการใดต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์ขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง
ก. ร้านค้าปลีก ข.สหกรณ์ ค.บริษัท จำกัด ง. ห้างหุ้นส่วน จำกัด
34. โดยทั่วไปพนักงานขายจะอยู่ในสายงานใด
ก. ฝ่ายการตลาด ข.ฝ่ายการเงิน ค.ฝ่ายผลิต ง.ฝ่ายบุคลากร
35. สิ่งที่จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจในกิจการของพนักงานคือความรู้ข้อใด
ก. ผลกำไรประจำปีสูง ข. การออกสินค้าใหม่ในตลาด
ค. ความเก่าแก่ของกิจการ ง. ความสามารถเอาชนะคู่แข่งขัน
36. การลด แลก แจก แถม ถือเป็นการวางแผนนโยบายของบริษัทตามข้อใด
ก. นโยบายเกี่ยวกับตลาด ข. นโยบายหลัก
ค. นโยบายส่งเสริมการขาย ง. นโยบายเกี่ยวกับคู่แข่งขัน
37. สินค้าชนิดใดต่อไปนี้ที่ถือเป็นคู่แข่งขันทางการค้า
ก. โค้ก – เป๊ปซี่ ข. เนสกาแฟ – บัดดี้ดีน
ค. เปปโซเดนท์ – รีจอยซ์ ง. ไฮยีน – แคร์ฮายขมิ้น
38. ข้อใดเป็นความจริง
ก. การแข่งขันทำให้ระบบเศรษฐกิจปั่นป่วน
ข. การแข่งขันทำให้เกิดอุปสรรคต่อการลงทุน
ค. การแข่งขันทำให้เศรษฐกิจขยายตัว
ง. การแข่งขันทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร
39. ข้อใดคือลักษณะที่เรียกว่า สงครามเศรษฐกิจ
ก. การรวมกลุ่ม ข.การร่วมมือ ค.การแข่งขัน ง.การขัดแย้ง
40. ลูกค้าประเภทใดที่ควรติดต่อเสนอขายสินค้ามากที่สุด
ก. มีปริมาณเงินมาก ข. มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ
ค. มีความเป็นกันเองกับพนักงานขาย ง. มีความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้นมาก
41. กิจกรรมใดที่อยู่ในกระบวนการใช้เทคนิคการขาย
ก.การแสวงหาผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า ข.การคัดเลือกหรือกลั่นกรองลูกค้า
ค.การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้าและเข้าพบเพื่อเสนอขาย ง.ถูกทุกข้อ
42. ข้อใดเป็นจุดประสงค์สำคัญของการเข้าพบลูกค้า
ก. สร้างมิตรภาพ ข. เสนอขายสินค้า
ค. เผยแพร่ชื่อเสียงของกิจการ ง. แสวงหาประสบการณ์
43. คำพูดในข้อใดที่ทำให้ลูกค้าตอบปฏิเสธได้ง่าย
ก. “ผ้าลายนี้ สีนี้ เหมาะสมกับคุณพี่มากที่สุดเลยค่ะ”
ข. “คุณพี่เคยซื้อกาแฟกระป๋องสินค้าใหม่ล่าสุดยี่ห้อนี้หรือยังครับ”
ค. “นาฬิกายี่ห้อ….. ราคาพิเศษสุด เฉพาะวันนี้วันเดียวครับ”
ง. “ไม่ซื้อเข็มขัดที่เข้าชุดกับกระเป๋าหนังที่พี่ซื้อใหม่หรือครับ”
44. การเสนอขายแบบใดที่ทำให้ลูกค้าเห็นประโยชน์และลักษณะจริงของสินค้าได้ดีที่สุดล
ก. เสนอรายได้ ข. สาธิต ค. ให้ของกำนัล ง. การยกย่องลูกค้า

45. เพราะเหตุใดกิจการต่างๆ จึงต้องมีบริการหลังการขาย
ก.สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้แก่ลูกค้า ข.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าและบริการ
ค.มีการแข่งขันทางการขายในระบบเศรษฐกิจกันมากขึ้น ง.ถูกทุกข้อ
46. คุณสมบัติข้อใดของพนักงานขายที่จูงใจลูกค้าตั้งแต่แรกพบ
ก. รอยยิ้ม ข. การพูด ค. รูปร่าง ง. ความมีน้ำใจ
47. นักงานขายที่จะประสบผลสำเร็จ ต้องมีลักษณะเช่นใด
ก. พูดเก่ง แต่งตัวดี ข. มีเพื่อนมาก หมั่นหาประสบการณ์เอง
ค. ขยัน อดทน เชื่อมั่นตนเอง ง. มีเงินทุน ทำงานหลายที่
48. ข้อใด คือหน้าที่ของพนักงานขาย
ก. เป็นผู้แสวงหากำไร ข. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
ค. ออกแบบและจัดส่งสินค้า ง. สรุปรายได้เป็นรายเดือนแก่เจ้าของกิจการ
49. สิ่งใดจำเป็นที่สุดกับการประกอบอาชีพพนักงานขาย
ก.หน้าตาและรูปร่างดี ข.ความมีมนุษยสัมพันธ์
ค.นำเสนอเฉพาะสินค้าคุณภาพและราคาสูง ง.ให้คำแนะนำและช่วยลูกค้าตัดสินใจได้
50. บุคคลใดคือพนักงานขาย
ก.สมศรีเป็นพนักงานหน้าร้าน ข.สมชายไปเสนอขายสินค้าตามต่างจังหวัด
ค.สำรวยขายสินค้าที่เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ง.ถูกทุกข้อ
51. อาชีพที่ได้รับการยกย่องของสังคมไทยในอดีต คืออะไร
ก. พ่อค้า ข. รับจ้าง ค. ข้าราชการ ง. นักแสดง
52. การที่พนักงานขายมีจรรยาบรรณ จะมีประโยชน์ต่อกิจการอย่างไร
ก. ช่วยให้มีพนักงานขายที่มีคุณภาพ ข. ช่วยให้กิจการมีสินค้าหลายชนิด
ค. ช่วยให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น ง. ช่วยให้พนักงานขายมีรายได้เพิ่มขึ้น
53. “สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่ง พระยาเลี้ยง” คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงใคร
ก. พ่อค้า ข. ลูกจ้าง ค. ข้าราชการ ง. นักบริหาร
54. ลักษณะอย่างไรที่ถือเป็นจรรยาบรรณของนักขาย
ก.ให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ข.ใช้ถ้อยคำที่แสดงถึงความสนิทสนม และเป็นกันเอง
ค.ใช้ศัพท์เทคนิคอธิบายข้อมูลสินค้า เพื่อสร้างความศรัทธา ง.แสดงให้ลูกค้าเห็นข้อเสียของสินค้ารายอื่น
55. วิธีการใดที่จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ และกิจการ
ก.พนักงานขายต้องรับผิดชอบต่ออาชีพ ข.พนักงานขายต้องเคารพตนเอง
ค.พนักงานขายต้องมีจรรยาบรรณ ง.พนักงานขายต้องไว้ใจลูกค้า
56. การขายทำให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปรู้จักสินค้า เกิดความต้องการสินค้า ดังนั้นการขายเป็นความสำคัญด้านใด
ก. ด้านระบบเศรษฐกิจ ข. ด้านระบบสังคม
ค. ด้านการตอบสนอง ง. ถูกทุกข้อ
57. หัวหน้าหน่วยงานขายซึ่งเป็นนายระดับแรกของพนักงานขายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. หัวหน้าขาย ข. หัวหน้าแผนก ค. ซุป ง. BOSS
58. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่ทำให้อาชีพการขายประสบผลสำเร็จ
ก. มีจรรยาบรรณในอาชีพ ข. สร้างจุดเด่นให้กับตนเอง
ค. การทำให้คู่แข่งไม่มีทางสู้ ง. ลูกค้าสนับสนุน
59. ค่าตอบแทนประเภทใดที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของพนักงานขาย
ก. เปอร์เซ็นต์จากการขาย ข. เงินเดือน ค. โบนัส ง. สวัสดิการ
60. ตำแหน่งสูงสุดของพนักงานขายในกิจกรรมใดที่เป็นได้เร็วที่สุด
ก. งานด้านอุตสาหกรรม ข. ร้านขายปลีกขนาดใหญ่
ค. ร้านขายปลีกขนาดเล็ก ง. กิจการด้านการขายส่ง

9 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2553 06:05

  ข้อสอบน่าสนใจมากคะ แต่เสียได้ไม่มีเฉลย
  จาก ครูมือใหม่

  ตอบลบ
 2. สวัสดีครับอาจารย์ ผมเป็นนักศึกษา เทียบโอนประสปการณ์ ระดับชั้นปวส.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ตอนนี้กำลังจะสอบวิชาการขายเบื้องต้นครับ กำลังหาข้อมูลอยู่ เลยอยากได้เฉลยแนวข้อสอบชุดนี้ครับ กรุณาด้วยเป็นวิทยาทาน ขอบคุณครับ
  เมลล์ผม

  tua24@hotmail.com

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 10:05

  ลองทำดูแล้ว ไม่รู้ว่าจะทำถูกหรือเปล่าอ่ะครับ แบบว่า นักเรียน กศน หวังว่าจะได้รับคำตอบนะครับ ที่arjsree_ton@hotmail.co.th

  ตอบลบ
 4. สวัดดีค่ะอาจารย์ ข้อสอบนี้ดีมากเลยค่ะ หนูกำลังสอบเข้าอาชีวะ ต้องการแนวข้อสอบอยู่ พอดีเจอของอาจารย์ ทำให้เค้าใจได้มากขึ้น จึงอยากจะขอ เฉลยข้อสอบด้วยพอจะช่วยได้ไหมค่ะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ13 สิงหาคม 2555 20:31

  เรียน อาจารย์ธนกฤต วิทยารัตน์


  ขอบพระคุณสำหรับแนวข้อสอบ และขออนุญาติ นำแนวข้อสอบนี้ไปปฏิบัติกับลูกน้อง มีประโยชน์มา ๆค่ะ แต่หากจะกรุณารบกวนขอคำตอบเฉลยของแต่ละข้อได้มั้ยคะ เนื่องจากเฉลยเองอาจผิดพลาดได้ค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง
  e-mail: soravee@nscsteel.com

  จาก สรวีย์ อุทัยธนวินท์ - หัวหน้าฝ่ายขาย / บจก.เอ็น เอส ซี สตีล

  ตอบลบ
 6. สวัสดีทุกท่านค่ะ ดิฉันได้แนวข้อสอบของอาจารย์เหมือนกัน จะนำไปใช้เป็นบททดสอบกับลูกน้องที่บริษัท แต่ไม่ทราบคำตอบ หากใครได้รับแล้วรบกวนติดต่อผ่าน e-mail: soravee@nscsteel.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง ( สรวีย์ อทัยธนวินท์ )

  ตอบลบ
 7. สวัสดีค่ะอาจารย์...หรือทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ขอความกรุณาคำตอบแนวข้อสอบการขาย หากผู้ใดทราบรบกวนด้วยค่ะ
  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง... กับบริษัทอย่างเรา

  จาก สรวีย์ อุทัยธนวินท์ (หัวหน้าฝ่ายการตลาด บจก.เอ็นเอสซีสตีล ) e-mail : soravee@nscsteel.vom

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ10 กันยายน 2555 02:01

  ขอเฉลยได้ไหมครับ ข้อสอบเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับ chonsmich@gmail.com

  ตอบลบ
 9. สวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังเรียน วิชาการขายและการตลาดอยู่ค่ะ อยากจะขอเฉลยไว้อ่านตอนสอบนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ na-brit@hotmail.com

  ตอบลบ